در اجرای مفاد ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 به پیوست تصویر تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 21957/ت 56566هــــ مورخ 28/02/1398 در خصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 برای سال 1398 و نحوه تسری نصاب معاملات موصوف در بند الف تصویب نامه مذکور به موجب ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (2) مصوب سال1393به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می گردد. وفق مصوبه مزبور حد نصاب معاملات کوچک تا سقف سیصد و بیست و هشت میلیون(328000000) ریال می باشد که ماخذ مذکور در اجرای تکالیف مرتبط با مفاد آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده169 قانون مالیات های مستقیم موصوف حائز اهمیت می یابد. که معادل 5 در صد آن جهت ثبت اطلاعات تجمیعی سال 1398در سامانه صورت معاملات فصلی عبارت است از : شانزده میلیون و چهارصد هزار ریال (معادل یک میلیون ششصد و چهل هزار تومان)
منبع : www.ttms11.tax.gov.ir

منبع : پرتو حسابداری |حد نصاب معاملات کوچک سال 1398
برچسب ها : معاملات ,نصاب ,ماده ,نامه ,میلیون ,مصوب ,نصاب معاملات ,معاملات کوچک ,تصویب نامه ,قانون مالیات ,نامه اجرایی